Có 1 kết quả:

tíng dàng

1/1

tíng dàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) settled
(2) accomplished
(3) ready