Có 1 kết quả:

tíng jīng

1/1

tíng jīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to stop menstruating (as a result of pregnancy, menopause or medical condition etc)