Có 1 kết quả:

tíng zhí

1/1

tíng zhí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to suspend (sb) from duties