Có 1 kết quả:

tíng kè

1/1

tíng kè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to stop classes
(2) to close (of school)