Có 1 kết quả:

tíng bàn

1/1

tíng bàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to shut down
(2) to terminate
(3) to cancel
(4) to go out of business