Có 1 kết quả:

tíng diàn

1/1

tíng diàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

power cut