Có 1 kết quả:

tíng kào gǎng

1/1

tíng kào gǎng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

port of call