Có 1 kết quả:

tíng kào zhàn

1/1

tíng kào zhàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bus or tram stop
(2) intermediate stop (on route of ship, plane etc)
(3) port of call
(4) stopover