Có 1 kết quả:

tíng dùn

1/1

tíng dùn

giản thể

Từ điển phổ thông

đình đốn, tạm dừng công việc

Từ điển Trung-Anh

(1) to halt
(2) to break off
(3) pause (in speech)