Có 1 kết quả:

tíng shí

1/1

tíng shí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(of food) to retain in stomach due to indigestion (TCM)