Có 1 kết quả:

jiàn ér

1/1

jiàn ér

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) top athlete
(2) heroic warrior