Có 1 kết quả:

jiàn kāng shòu sǔn

1/1

Từ điển Trung-Anh

health damage