Có 1 kết quả:

jiàn shuò

1/1

jiàn shuò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) well-built (physique)
(2) strong and muscular