Có 1 kết quả:

jiàn shēn fáng

1/1

jiàn shēn fáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) gym
(2) gymnasium