Có 1 kết quả:

jiàn shēn guǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

a gym (health center)