Có 1 kết quả:

cè yǐng

1/1

cè yǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) profile
(2) silhouette