Có 1 kết quả:

cè shēng dòng wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

parazoan (animal of the subkingdom Parazoa, mostly sponges)