Có 1 kết quả:

cè mù

1/1

cè mù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to raise eyebrows
(2) to cast sidelong glances (expressing fear or indignation)
(3) shocked
(4) surprised

Một số bài thơ có sử dụng