Có 1 kết quả:

cè kōng fān

1/1

cè kōng fān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) aerial cartwheel
(2) side somersault