Có 1 kết quả:

zhēn chá

1/1

zhēn chá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to detect
(2) to investigate