Có 1 kết quả:

zhēn tīng

1/1

zhēn tīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to eavesdrop
(2) to tap (telephone conversations)
(3) to intercept and investigate