Có 1 kết quả:

ǒu rán shì jiàn

1/1

ǒu rán shì jiàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) random accident
(2) chance event