Có 1 kết quả:

ǒu rán xìng

1/1

ǒu rán xìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) chance
(2) fortuity
(3) serendipity