Có 1 kết quả:

ǒu ér

1/1

ǒu ér

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) occasionally
(2) once in a while

Một số bài thơ có sử dụng