Có 1 kết quả:

ǒu xiàng

1/1

ǒu xiàng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tượng gỗ, ông phỗng