Có 1 kết quả:

ǒu tí mù

1/1

ǒu tí mù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Artiodactyla (even-toed ungulates, such as pigs, cows, giraffes etc)