Có 1 kết quả:

tōu qù

1/1

tōu qù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to steal
(2) to make off with
(3) stolen