Có 1 kết quả:

tōu tīng

1/1

tōu tīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to eavesdrop
(2) to monitor (secretly)