Có 1 kết quả:

tōu xí

1/1

tōu xí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to mount a sneak attack
(2) to raid