Có 1 kết quả:

wěi shàn

1/1

wěi shàn

phồn thể

Từ điển phổ thông

đạo đức giả

Từ điển Trung-Anh

hypocritical