Có 1 kết quả:

wěi bì

1/1

wěi bì

phồn thể

Từ điển phổ thông

tiền giả

Từ điển Trung-Anh

counterfeit currency