Có 1 kết quả:

wěi bì ㄨㄟˇ ㄅㄧˋ

1/1

Từ điển phổ thông

tiền giả

Từ điển Trung-Anh

counterfeit currency