Có 1 kết quả:

wěi shū

1/1

wěi shū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) forged book
(2) book of dubious authenticity
(3) misattributed book
(4) Apocrypha