Có 1 kết quả:

wěi cháo

1/1

wěi cháo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bogus dynasty
(2) pretender

Một số bài thơ có sử dụng