Có 1 kết quả:

wěi jīng

1/1

wěi jīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) forged scriptures
(2) bogus classic
(3) pseudepigrapha
(4) apocrypha