Có 1 kết quả:

wěi zhèng

1/1

wěi zhèng

phồn thể

Từ điển phổ thông

nguỵ chứng, khai man

Từ điển Trung-Anh

perjury