Có 1 kết quả:

wěi jì

1/1

wěi jì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

artifact (artificial feature)