Có 1 kết quả:

wěi zào

1/1

wěi zào

phồn thể

Từ điển phổ thông

làm giả, giả mạo

Từ điển Trung-Anh

(1) to forge
(2) to fake
(3) to counterfeit