Có 1 kết quả:

wěi zào pǐn

1/1

wěi zào pǐn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) counterfeit object
(2) forgery
(3) fake