Có 1 kết quả:

wěi dǐng

1/1

wěi dǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

false roof