Có 1 kết quả:

wěi shì

1/1

wěi shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

faked decoration