Có 1 kết quả:

cháng zhài

1/1

cháng zhài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to repay a debt