Có 1 kết quả:

Lì sù zú

1/1

Lì sù zú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Lisu ethnic group of Yunnan