Có 1 kết quả:

bàng liàng

1/1

bàng liàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dawn
(2) daybreak