Có 1 kết quả:

bàng hù ér lì

1/1

Từ điển Trung-Anh

to stand close to the door