Có 1 kết quả:

Jié fó zī

1/1

Jié fó zī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(James) Jeffords (1934-), former US Senator from Vermont