Có 1 kết quả:

Jié kuí lín · Kěn ní dí

1/1

Từ điển Trung-Anh

Jacqueline Onassis Kennedy (1929-1994)