Có 1 kết quả:

sǎn jiàng

1/1

sǎn jiàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to parachute into
(2) parachuting