Có 1 kết quả:

bèi

1/1

bèi

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. có đủ, hoàn toàn
2. sửa soạn, sắp sẵn
3. đề phòng, phòng trước
4. trang bị, thiết bị

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Dự sẵn, xếp đặt trước. ◎Như: “chuẩn bị” 準備, “dự bị” 預備.
2. (Tính) Đầy đủ, chu đáo. ◇Sử Kí 史記: “Ngô sở dĩ đãi Hầu Sanh giả bị hĩ, thiên hạ mạc bất văn” 吾所以待侯生者備矣, 天下莫不聞 (魏公子列傳) Ta đối đãi Hậu Sinh thật chu đáo, thiên hạ không ai không biết.
3. (Phó) Hết cả, hoàn toàn. ◇Lễ Kí 禮記: “Nãi mệnh trủng tể, nông sự bị thu” 乃命冢宰, 農事備收 (Nguyệt lệnh 月令).
4. (Danh) Thiết trí. ◎Như: “trang bị” 裝備.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Hoàn toàn, đầy đủ, chu đáo: 關懷備至 Săn sóc chu đáo; 農具都齊備了 Nông cụ đã đủ cả rồi;
② Đề phòng, chuẩn bị, phòng bị, dự bị, sửa soạn, sẵn sàng: 有備無患 Phòng bị thì tránh được tai ương; 准備好了 Đã sẵn sàng;
③ Thiết bị: 裝備 Trang bị; 軍備 Quân bị, binh bị.

Từ điển Trung-Anh

(1) to prepare
(2) get ready
(3) to provide or equip

Từ ghép 115

bèi àn 備案bèi bàn 備辦bèi chá 備查bèi cháng xīn kǔ 備嘗辛苦bèi dǐ 備抵bèi ér bù yòng 備而不用bèi fèn 備份bèi gēng 備耕bèi huāng 備荒bèi jiàn 備件bèi kǎo 備考bèi kè 備課bèi liào 備料bèi pǐn 備品bèi qǔ 備取bèi shòu 備受bèi tāi 備胎bèi tuǒ 備妥bèi wàng lù 備忘錄bèi xī 備悉bèi xì 備細bèi xià 備下bèi yòng 備用bèi yòng èr jí tóu hū xī qì 備用二級頭呼吸器bèi yòng huán 備用環bèi zhàn 備戰bèi zhì 備至bèi zhōng 備中bèi zhù 備註bì bèi 必備biàn huàn shè bèi 變換設備bù bèi 不備cái jiǎn jūn bèi 裁減軍備chéng rén bù bèi 乘人不備chóu bèi 籌備chū qí bù yì , gōng qí bù bèi 出其不意,攻其不備chǔ bèi 儲備chǔ bèi huò bì 儲備貨幣chǔ bèi jīn 儲備金chǔ bèi liáng 儲備糧chuán shū shè bèi 傳輸設備cún kuǎn zhǔn bèi jīn 存款准備金cún kuǎn zhǔn bèi jīn lǜ 存款準備金率dé cái jiān bèi 德才兼備É bèi dé 俄備得fā xíng bèi wàng lù 發行備忘錄fáng bèi 防備fèi chú jūn bèi 廢除軍備gè rén fáng hù zhuāng bèi 個人防護裝備gōng qí bù bèi 攻其不備gōng qí wú bèi 攻其無備guān huái bèi zhì 關懷備至hé jūn bèi 核軍備hòu bèi 後備hòu bèi jūn 後備軍hòu bèi xiāng 後備箱huà xué wǔ qì chǔ bèi 化學武器儲備jiān bèi 兼備jiè bèi 戒備jiè bèi sēn yán 戒備森嚴jǐng bèi 警備jǐng bèi qū 警備區jìng bèi 敬備jù bèi 具備jūn bèi 軍備jūn bèi jìng sài 軍備競賽liáo bèi 聊備liáo bèi yī gé 聊備一格líng bèi jiàn 零備件lǚ xíng zhuāng bèi 旅行裝備Měi guó Lián bāng Chǔ bèi 美國聯邦儲備pèi bèi 配備qí bèi 齊備qián shuǐ zhuāng bèi tuō lún xiāng 潛水裝備拖輪箱qiú quán zé bèi 求全責備quán wú zhǔn bèi 全無準備shè bèi 設備shí kè zhǔn bèi 時刻準備shǒu bèi 守備shū rù shè bèi 輸入設備wài huì chǔ bèi 外匯儲備wán bèi 完備wán bèi xìng 完備性wàn shì jiē bèi , zhǐ qiàn dōng fēng 萬事皆備,只欠東風wàn shì jù bèi , zhǐ qiàn dōng fēng 萬事俱備,只欠東風wǎng luò shè bèi 網絡設備wèi shēng shè bèi 衛生設備xiáng bèi 詳備yí dòng shè bèi 移動設備yǐ bèi bù cè 以備不測yīn pín shè bèi 音頻設備yīn xiǎng shè bèi 音響設備yòng hù duān shè bèi 用戶端設備yóu xì shè bèi 遊戲設備yǒu bèi ér lái 有備而來yǒu bèi wú huàn 有備無患yù bèi 預備yù bèi 预備yù bèi yì jūn rén 預備役軍人yù bèi zhī shi 預備知識zé bèi 責備zé bèi qiú quán 責備求全zhàn bèi 戰備zhì bèi 製備zhōu bèi 周備zhù bèi 貯備zhuāng bèi 裝備zhǔn bèi 準備zhǔn bèi hǎo le 準備好了zhǔn bèi jīn 準備金zī běn chǔ bèi 資本儲備zì bèi 自備Zǒng Zhuāng bèi bù 總裝備部zuò hǎo zhǔn bèi 作好準備zuò zhǔn bèi gōng zuò 做準備工作