Có 1 kết quả:

bèi xì

1/1

bèi xì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) details
(2) particulars