Có 1 kết quả:

chǔ bèi liáng

1/1

Từ điển Trung-Anh

grain reserves